Family Fashion
ÚVOD KATALÓG AKCIE ZĽAVY VÝPREDAJ SKLADOM OBCHODNÉ PODMIENKY KONTAKTY ODKAZY
HL. TEXT
VÝROBCA
ROZMER
VARIANTA
KÓD
Tibor Benedek
Adresa
Chrámec 41
Chrámec
98042
Slovensko
51352842
IČ DPH 1047639395
nie sme platcovia DPH
Telefon 0915353451
.

OBCHODNÉ PODMIENKY

. . .
OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné a nákupné podmienky internetového obchodu
www.familyfashion.sk
 
 
I. Všeobecné ustanovenia
 
1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v internetovom obchode v e-shope www.familyfashion.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Ich účelom je vymedziť a upresniť práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim -dodávateľom  (ďalej len predávajúci) na strane jednej a kupujúcim (zákazníkom, spotrebiteľom) na strane druhej, predmetom ktorej je kúpa tovaru cez internetový obchod www.boysandgirls.sk na základe zmluvy uzavretej na diaľku.
2. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou - Kupujúcim spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľský subjekt, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.
3. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.boysandgirls.sk je
Tibor Benedek,,Chrámec 41,980 42 Chrámec,IČO: 51352842, DIČ: 1047639395 (nie sme platcovia DPH)
e-mail:familyfashioneshop@gmail.com, tel. 0908/265859,
zodpovedná osoba: Tibor Benedek,
(firma zapísaná v registri Okresného úradu v Rimavskej Sobote.Č.živnostenského registra 650-20797)
číslo účtu predávajúceho: IBAN: SK87 0200 0000 0041 7495 3459, SWIFT: SUBASKBX , vedený vo VÚB banka a.s., (poznámka: kupujúci - spotrebiteľ pri spôsobe platby prevodom, uhradí platbu za tovar až keď mu predávajúci - dodávateľ pošle potvrdenie objednávky a predfaktúru, kde bude uvedené číslo účtu spolu s variabilným symbolom)
4. Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI .
 
II. Vymedzenie pojmov
 
 
1. Spotrebiteľská zmluva je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ.
2. Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi predáva tovar alebo poskytuje služby.
3. Spotrebiteľ (kupujúci) je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
4. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
5. Uzatvorenie kúpnej zmluvy – predstavuje odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim, ktorá sa považuje za návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, na základe ktorej je realizovaný predaj tovarov a služieb podľa Občianskeho zákonníka na základe ponuky predávajúceho v e-shope. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
6. Zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely tohto zákona rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
7. Zmluvou, predmetom ktorej je predaj tovaru, sa na účely tohto zákona rozumie akákoľvek zmluva,
a) na základe ktorej spotrebiteľ nadobúda vec za odplatu, najmä kúpna zmluva a zmluva o dielo, alebo
b) ktorej predmetom je predaj tovaru aj poskytnutie služby.
8. Trvanlivým nosičom sa na účely tohto zákona rozumie prostriedok, ktorý umožňuje spotrebiteľovi alebo predávajúcemu uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta, pevný disk počítača.
9. Obchodné podmienky sú zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.
 
III. Objednanie tovaru
 
1. Tovar môže kupujúci objednať prostredníctvom internetovej stránky: www.familyfashion.sk využitím online objednávkového formuláru.
2. Kupujúci je povinný pred objednaním tovaru si prečítať popis tovaru, vlastnosti tovaru.
3. Kupujúci je povinný pred objednaním tovaru prečítať si obchodné a reklamačné podmienky, storno podmienky a odstúpenie od zmluvy internetového obchodu www.familyfashion.sk .
4. Pre spracovanie objednávky je nutné, aby obsahovala nasledovné údaje:
- popis objednávaného tovaru (kód, názov, prípadne farbu a veľkosť, počet kusov/párov/balení)
- meno a priezvisko kupujúceho, v prípade podnikateľského subjektu obchodné meno, názov právnickej osoby, IČO, DIČ, IČ DPH
- dodaciu adresu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby (ulica, súpisné číslo, mesto, PSČ)
- telefónne číslo
- e-mailovú adresu
- spôsob odberu tovaru a spôsob platby
5. Kupujúci pred dokončením objednávky je povinný potvrdiť, že súhlasí s obchodnými podmienkami, ktoré si vopred prečítal a teda súhlasí aj s tým, že bol oboznámený s vlastnosťami tovaru ako aj s tým, že ide o objednávku s povinnosťou platby.
6. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok ako aj s cenou objednaných tovarov, s cenou za doručenie tovaru a balné a teda objednávka sa stáva záväznou.
7. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru ako aj nákladov na balné a na dodanie tovaru.
8. V prípade, ak objednávka obsahuje nesprávne, prípadne neúplné údaje, predávajúci požiada kupujúceho o ich poskytnutie, prípadne doplnenie e-mailom alebo telefonicky. Predávajúci si vyhradzuje právo objednávku nespracovať a nepotvrdiť, až kým tieto údaje nebudú poskytnuté, prípadne doplnené. V prípade, že tieto údaje nebudú doplnené, predávajúci má právo zrušiť objednávku.
9. Predávajúci po spracovaní objednávky zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu bezodkladne Potvrdenie objednávky, t.j. Potvrdenie o uzavretí zmluvy, ktorá obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné, balné), spôsob platby, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí Vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. (Automaticky generovaný e-mail zaslaný kupujúcemu po odoslaní objednávky je len potvrdením o zaevidovaní objednávky predávajúcim a jej vloženia do systému).
 
IV. Cena tovaru
 
1. Všetok tovar v internetovom obchode www.boysandgirls.sk  je s povinnosťou platby. Kupujúci pred odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými podmienkami, ktoré si vopred prečítal a teda potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu za objednaný tovar spolu s cenou za doručenie tovaru a balné.
2. Zobrazená kúpna cena za tovar na internetovej stránke www.boysandgirls.sk  je konečná vrátane všetkých daní. Predávajúci nie je platiteľom DPH. Cena tovaru nezahŕňa náklady na doručenie, tie sú uvedené na stránke www.boysandgirls.sk /a_doruceni.php, ako aj v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru. Cena je uvedená v mene Eur. 
3. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.
4. Všetky akcie uvedené na tejto web stránke platia do vyčerpania zásob.
5. Tovar sa posiela prostredníctvom Slovenskej pošty a poštovné bude priúčtované k cene tovaru podľa spôsobu doručenia.
6. V prípade vrátenia ktoréhokoľvek tovaru z objednávky, ktorého cena je rozhodujúca pre určenie dopravy zdarma, bude kupujúcemu pri úhrade sumy za vrátený tovar výška ceny dopravy a balného odrátaná. Výška poštovného a balného bude určená podľa hodnoty tovaru, ktorý kupujúci nevrátil.
 
V. Platobné podmienky
 
1. Súčasťou objednávky v e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar.
2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť sumu za objednaný tovar vrátane nákladov na doručenie tovaru:
a) na účet predávajúceho, ktoré číslo účtu mu bude oznámené po potvrdení objednávky alebo
b) dobierkou (pri prevzatí tovaru od poštového doručovateľa)
3. Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar spôsobmi, ktoré sú uvedené na stránke www.boysandgirls.sk /a_platby.php
 
VI. Dodacie podmienky
 
a) Dodacia lehota pre tovar je zvyčajne 2 až 15 dní. Ak nie je dodacia lehota uvedená pri produkte, platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní. 
b) Pri platbe vopred predávajúci odosiela tovar až po pripísaní platby na účet predávajúceho.
c) Predávajúci je povinný kontaktovať kupujúceho vždy počas trvania obchodného vzťahu založeného Kúpnou zmluvou v prípade, ak sa vyskytli skutočnosti, ktoré znemožňujú dodanie tovaru v zmluvnom termíne. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať tovar v lehote podľa písm. b) druhá veta a nedodá tovar ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu kupujúcim, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé alebo ak pred uzavretím zmluvy kupujúci predávajúceho výslovne informoval o tom, že dodanie tovaru v určenej lehote alebo v určený deň je pre kupujúceho osobitne dôležité, a predávajúci tovar v tejto lehote nedodal, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na dodanie tovaru. Kupujúcemu je následne zaslané potvrdenie o zrušení objednávky e-mailom. Ak kupujúci uhradil cenu tovaru vrátane nákladov na doručenie a balné preddavkom na účet predávajúceho, je predávajúci v takom prípade povinný vrátiť kupujúcemu všetky plnenia prijaté na základe zmluvy ihneď.
d) Tovar zasiela predávajúci prostredníctvom Slovenskej pošty na miesto dodania uvedené v objednávke kupujúceho. Predávajúci informuje kupujúceho o expedovaní tovaru prostredníctvom e-mailu.
e) Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim a tým je záväzok predávajúceho dodať tovar kupujúcemu splnený. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
f) Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar vrátane nákladov na dodanie a balné.
g) Kupujúci znáša náklady súvisiace s dodaním tovaru, ktoré sú uvedené na stránke www.boysandgirls.sk /a_doruceni.php, ako aj v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru.
h) Zásielka s tovarom obsahuje originál daňového dokladu - faktúru, ktorá je zároveň dodacím listom a záručným listom.
i) Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru, ktoré bude spôsobené Slovenskou poštou. Pri prevzatí zásielky je kupujúci povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je kupujúci oprávnený zásielku neprevziať. Za poškodenie zásielky prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca.
j) Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.
k) Kupujúci je povinný si prevziať tovar dohodnutým spôsobom a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky.
l) Porušením povinnosti prevziať si tovar (vyplývajúcej z ustanovení Kúpnej zmluvy, Občianskeho zákonníka), je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s neprevzatím zásielky (náklady vynaložené predávajúcim na dodanie tovaru a balné kupujúcemu a tiež náklady na vrátenie zásielky späť na adresu predávajúceho). Pre účely úhrady týchto nákladov zašle predávajúci kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu výzvu k úhrade týchto nákladov spolu s faktúrou k úhrade. Kupujúci je povinný uhradiť fakturovanú sumu na účet predávajúceho do 7 pracovných dní od obdržania výzvy k úhrade faktúry.
 
VII. Stornovanie objednávky
 
1. Ak kupujúci chce zrušiť objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, je povinný kontaktovať predávajúceho a to e-mailom (eshopboysandgirls@gmail.com) alebo písomne (na adrese Tibor Benedek,Chrámec 41,980 42 Chrámec, Slovenská republika) a uviesť číslo objednávky, ktorú chce zrušiť. Predávajúci následne potvrdí storno objednávky a to odoslaním potvrdenia o zrušení objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho. Ak už kupujúci uhradil cenu tovaru vrátane nákladov na doručenie a balné preddavkom na účet predávajúceho, je predávajúci v takom prípade povinný vrátiť kupujúcemu všetky plnenia prijaté na základe zmluvy bezodkladne, najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého kupujúci platil.
2. Zároveň si predávajúci vyhradzuje právo stornovať objednávku kupujúceho na tovar, ak ho predávajúci nebude schopný dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky) alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie je predávajúci schopný dodať tovar v dohodnutej lehote. O stornovaní objednávky predávajúci kupujúceho bude bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. Ak už kupujúci uhradil cenu tovaru vrátane nákladov na doručenie a balné preddavkom na účet predávajúceho, je predávajúci v takom prípade povinný vrátiť kupujúcemu všetky plnenia prijaté na základe zmluvy bezodkladne, najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého kupujúci platil.
 
VIII. Vrátenie tovaru - Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu, poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy
 
1. Spotrebiteľ - Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
2. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy (Objednávky) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ.
3. Odstúpením kupujúceho od Zmluvy sa Zmluva od začiatku zrušuje.
4. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
5. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napríklad viečka, ktoré sú určené pre styk s potravinami),
predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
6.Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej písomnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mailom), prípadne odoslaním vyplneného formulára v našom e-shope: Formulár na odstúpenie od zmluvy.
7. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14.dňovej lehoty. 
8. Ak predávajúci na svojom webovom sídle umožňuje, aby spotrebiteľ odstúpil od zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi potvrdenie na trvalom nosiči.
9. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi - kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.
10. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platbu rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
11. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
12. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
13. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu predávajúceho alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Adresa predávajúceho: Tibor Benedek,Chrámec 41,980 42 Chrámec, Slovenská republika, zodpovedná osoba: Tibor Benedek.
14. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Spotrebiteľ zašle tovar späť na svoje náklady a zodpovednosť. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci - spotrebiteľ.
15. Tovar je spotrebiteľ povinný zaslať predávajúcemu kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný, inak kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
16. Okrem vyššie uvedených povinností uplatnenie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy nesmie mať za následok vznik ďalších nákladov ani iných povinností pre spotrebiteľa.
17. Kupujúci môže požadovať výmenu tovaru z dôvodu nevyhovujúcich parametrov tovaru (veľkosť, farba, strih) za iný tovar za podmienok platných pre odstúpenie od zmluvy (t.j. 14 dní).
18. Tovar, ktorý je predmetom vrátenia alebo výmeny musí byť kompletný, nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom nepoškodenom obale. Tovar nesmie javiť známky nosenia, resp. používania. Všetky štítky, cenovky a iné značenia tovaru musia byť na pôvodnom mieste a nesmú byť z tovaru odstránené. 
19. Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou.
 
IX. Alternatívne riešenie sporu
 
1. Nakupujúci – spotrebiteľ –má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napr. e-mailom na eshopboysandgirls@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z.. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ (hosť) podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona 391/2015 Z.z.. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na www.ec.europa.eu
3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,-eur. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,-eur s DPH.
4. Podrobnejšie informácie o celej problematike nájdete v Zákone č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v Zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (znenie od 1.2.2016).
 
X. Ochrana osobných údajov
 
1/ Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode. Táto spotrebiteľská zmluva je zároveň právnym základom pre spracúvanie osobných údajov kupujúceho. Poskytnutie osobných údajov kupujúceho je zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou pre nákup v e-shope predávajúceho. Ak kupujúci neposkytne všetky požadované osobné údaje predávajúcemu, môže to mať za následok neuzavretie kúpnej zmluvy.
2/ Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy.
3/ Predávajúci spracúva bežné osobné údaje kupujúceho: titul, meno a priezvisko / obchodný názov (IČO a DIČ ak sú pridelené), adresa trvalého bydliska / sídla, meno a priezvisko príjemcu, adresu doručenia, telefónne číslo objednávateľa / príjemcu, adresu elektronickej pošty.
4/ Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
5/ Osobné údaje kupujúceho sú v informačnom systéme predávajúceho uchovávané po dobu 10 rokov.
6/ Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení, alebo inou formu (e-mailom, písomne).
7/ Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam (kuriérom) a spoločnosti, ktorá spracúva účtovné doklady.
8/ Osobné údaje kupujúceho sa nezverejňujú.
9/ Všetky údaje sú dôkladne zabezpečené proti zneužitiu neoprávnenou osobou. Osobné údaje budú použité len pre nevyhnutné úkony spojené s vybavením objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám. Osobné údaje kkupujúceho nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky kupujúceho.
10/ Účel spracovania a rozsah osobných údajov potrebných pre predávajúceho v súlade so zákonom: vybavenie a doručenie objednávky kupujúcemu, vystavenie daňového dokladu, vedenie účtovníctva.
11/ Kupujúci má právo získať od predávajúceho potvrdenie o tom, aké osobné údaje kupujúceho sa spracúvajú v e-shope predávajúceho. Kupujúci má právo získať prístup k takýmto údajom a tiež informácie na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
12/ Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov kupujúcemu je bezplatné. Opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré kupujúci požiada, bude spoplatnené ako administratívny poplatok vo výške 5€.
13/ Kupujúci môže od predávajúceho požadovať opravu alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa týkajú kupujúceho. Kupujúci môže žiadať vymazanie jeho osobných údajov alebo obmedzenia spracovania týchto údajov. Kupujúci môže aj namietať spracúvanie osobných údajov.
14/ Spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné aj na účely archivácie (pre splnenie povinnosti predávajúceho na základe právnych predpisov SR, napríklad uchovávanie účtovných dokladov po dobu 10 rokov). Ak bude kupujúci žiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v súvislosti s kúpnou zmluvou, jeho žiadosť môže byť zamietnutá.
15/ Kupujúci má právo, aby predávajúci obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, ak kupujúci namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov.
16/ Kupujúci má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Kupujúci má právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.
17/ Kupujúci má právo namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu. Rovnako môže namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely oprávneného záujmu predávajúceho.
18/ Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
19/ Vyššie uvedené informácie o ochrane osobných údajov sa týkajú aj predzmluvných vzťahov (t.j. registrácia v e-shope za účelom budúceho nákupu alebo napríklad vyžiadanie dopytu, cenovej ponuky či informácií o tovare a službách predávajúceho).
20/ S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu, prípadne na marketingové účely. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.
 
XI. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, Reklamačné podmienky
 
1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
2. Záručná doba je 24 mesiacov. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe - faktúru.
3. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.
4. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
5. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. 
6. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
7. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
8. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
9. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
10. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený.
11. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
12. Za vadu tovaru nemožno považovať, resp. záruka sa nevzťahuje na:
a) zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia,
b) nesprávnym používaním, nedostatočným alebo nevhodným ošetrovaním tovaru,
c) v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený,
d) v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu, nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením,
e) vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena a kupujúci bol upozornený, že vec má vadu a o akú vadu ide.
13. Tovar môže byť používaný výhradne k účelu, ku ktorému je určený. Tovar je potrebné pravidelne ošetrovať a skladovať takým spôsobom, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
14. Kupujúci pri uplatnení reklamácie uvedie podrobný popis závady, svoje kontaktné údaje a zároveň zašle reklamovaný tovar poštou na adresu predávajúceho Tibor Benedek,Chrámec 41,980 42 Chrámec, Slovenská republika, zodpovedná osoba: Tibor Benedek. Tovar je potrebné odoslať na reklamáciu správne zabalený, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu alebo znehodnoteniu. K reklamácii je potrebné doložiť kópiu dokladu o kúpe tovaru (faktúru).
15. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej podania na poštovú prepravu.
15. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné  potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
16. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
17. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
a) pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.
b) pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
c) v prípade, že má vec súčasne najmenej tri chyby, ktoré bránia v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí). Také isté právo má kupujúci ak sa na veci vyskytne rovnaká chyba, ktorá bola už dvakrát opravovaná a tretíkrát bola vec zasielaná na reklamáciu.
d) reklamácia sa považuje za vybavenú, ak skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
18. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
19. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec preziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
20. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.
21. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.
22. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok.
 
XII. Zásady používanie súborov cookie
 
Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako eshop www.boysandgirls.sk. používa súbory cookie a podobné technológie (ďalej len "cookies").
Používanie cookies
Jednotlivé stránky portfólia eshop www.boysandgirls.sk . používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Ak navštívite naše webové stránky a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača.
Čo sú cookies?
Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do Vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory Vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory "cookie", ktoré používame, nepoškodzujú Váš počítač.
Prečo používame cookies?
Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich Vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na stránkach www.boysandgirls.sk  môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú vo Vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na Vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookie.
Typy cookies, ktoré používame:
- základné súbory cookie: Tieto súbory cookie tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.
- prevádzkové súbory cookie: Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme Vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.
- funkčné súbory cookie: Funkčné súbory cookie nie sú nevyhnutné, ale pomáhajú nám vylepšiť funkčnosť našich webových stránok. Ide napríklad o zapamätanie nastavení zvolených pri predchádzajúcej návšteve stránky, napr. rozloženie obsahu, výber lokality a pod., aby ste ich nemuseli znova nastavovať. Pomocou týchto cookies zisťujeme, či Vám už bola ponúknutá určitá služba alebo poskytujeme informácie z Vašej aktuálnej oblasti, ak súhlasíte so zdieľaním takýchto informácií. Hoci použitie týchto cookies záleží výhradne na Vašom nastavení, ich prípadným vypnutím by ste mohli prísť o niektoré služby, ktoré by sme Vám mohli poskytovať.
Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?
Cookies, ktoré sa na webových stránkach www.detskysvetbobacik.sk používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do Vášho zariadenia.
Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť Vašim preferenciám cookies. Budeme rešpektovať, pokiaľ si prednastavené nastavenie cookies zmeníte. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našich webových stránok.
 
XIII. Podnety, sťažnosti
 
Podať podnet alebo sťažnosť môže kupujúci na adrese predávajúceho: Tibor Benedek,Chrámec 41,980 42 Chrámec, Slovenská republika, e-mail: eshopboysandgirls@gmail.com,  zodpovedná osoba Tibor Benedek. O prijatí sťažnosti alebo podnetu a následnom vybavení Vás budeme informovať na Vašej e-mailovej adrese bezodkladne.
 
XIV. Záverečné ustanovenia
 
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy, ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
3. Kupujúci prehlasuje, že sa pred odoslaním objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a že s nimi súhlasí, zároveň potvrdzuje a súhlasí s tým, že bol oboznámený s vlastnosťami tovaru ako aj s tým, že bol oboznámený, že ide o objednávku s povinnosťou platby a s tým, že bol informovaný o tom, že kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tento súhlas kupujúci prejavuje pred odoslaním objednávky tým, že zaklikne na okienko, že súhlasí s obchodnými podmienkami.
4. Na všetky vzťahy neupravené týmtio všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o  elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
6. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho v prípade zmeny obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.
 
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 20.10.2019
SPÔSOB DORUČENIA POŠTOVNÉ BALNÉ
Doporučený list do 500g
PLATÍ TO LEN s platbou prevodom na účet!
2,40 EUR ZDARMA
Obyčajne poštovné
Na vlastnú zodpovednosť.PLATÍ TO LEN s platbou prevodom na účet.
1,40 EUR ZDARMA
Doporučený list do 1kg
PLATÍ TO LEN s platbou prevodom na účet!
2,70 EUR ZDARMA
Na dobierku
Platíte na pošte pri prevzatí balíka!
4,00 EUR ZDARMA
SPÔSOB ÚHRADY POPLATEK
prevodom z účtu na účet
BEZ POPLATKU
dobierka
za tovar zaplatíte pri prevzatí balíčka
BEZ POPLATKU
. . .
OBCHODNÉ PODMIENKY k stiahnutiu vo formáte PDF
.
KOŠÍK JE PRÁZDNY